“ Ngựa ô" Đưa nàng về dinh - ngua-o-dua-nang-ve-dinh